Pasangrahan

The renovated Pasangrahan (City hall) and a view on Wilhelminaplein (Plaza Wilhelmina)